Logo

Rørlegger når det haster

Rørlegger SOS er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalitetsikrede rørleggere døgnet rundt - helt gratis.

Åpent 24/7

Uforpliktende tilbud

Gode priser

Ring oss på 489 13 380

Alt du trenger å vite om vannmålere

Hvordan funker en vannmåler?

Inne i vannmåleren finnes det et målekammer. Når vannet går inn i dette kammeret og strømmer ut igjen på toppen, beveger det en skive inne i kammeret. Denne bevegelsen av skiven overføres til en liten spinner på toppen av kammeret, som er koblet til en magnet. Magneten er deretter koblet til målerens register.

Bevegelsen av skiven skaper en magnetisk puls som driver sveipehånden på utsiden av måleren. Dette fører til at tallene på måleren øker, og dermed registreres vannforbruket nøyaktig. Dette systemet sørger for at bevegelsen av vannet omdannes til en lettlest digital eller analog visning på måleren, noe som gir deg en presis oversikt over vannforbruket. Se illustrasjonen:

en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene
en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene

Kan man installere en vannmåler selv?

Nei, man må ringe til en rørlegger. Grunnen til dette er at vannmåleren må installeres i henhold til kommunens veileder, og rørleggeren melder fra til kommunen. Vannmålere eies som regel av kommunen, og man kan leie dem ved å betale et årlig gebyr.

Når bør man skifte ut vannmåleren og hvor skal du levere den?

Vannmålere har en levetid på 10-15 år. Dette trenger du ikke bekymre deg om så mye, fordi når tiden nærmer seg for å skifte ut vannmåleren, vil abonnentene få en melding fra kommunen med denne beskjeden.

Den gamle vannmåleren leveres som regel til Vann- og avløpsetaten i din respektive kommune. Det kan også være lurt å kontakte etaten dersom du har noen spørsmål angående dette.

et bilde av en fukmåler og høy fuktighet, fuktmåler
Les også!

En praktisk guide til bruk av fuktmåler

Fuktmålere er nytige for å unngå problemer som mugg, råte og strukturelle skader som kan oppstå når fuktighet er for høy. Lær hvordan fuktighet måles i treverk, identifiser tegn på høy fuktighet i treverk og oppdag viktigheten av optimal fuktighet i veggene. Få innsikt i luftfuktighetskontroll for et sunt inneklima. Les artikkelen for å forstå hvordan fuktmålere spiller en nøkkelrolle i å forebygge skader, optimalisere bygninger og sikre komfort i hjemmet

Hva er en målebrønn?

En målebrønn er en installasjon som brukes til å overvåke og måle ulike parametere, ofte relatert til vann- og miljøforvaltning. Den kan brukes til å måle grunnvannsnivåer, vannkvalitet, trykkforhold, og andre relevante data i en brønn eller et borehull. Målebrønner er viktige for å samle inn data for miljøovervåkning, forskning og forvaltning av vannressurser.

Viktige funksjoner og bruksområder for en målebrønn:

 1. Overvåking av grunnvannsnivåer: Målebrønner brukes ofte til å overvåke endringer i grunnvannsnivåer over tid. Dette kan være viktig for å vurdere tilgjengeligheten av vannressurser og for å identifisere eventuelle problemer med vannforsyningen.
 2. Vannkvalitetsmåling: Gjennom målebrønner kan man ta vannprøver for å analysere vannkvaliteten. Dette er avgjørende for å sikre at vannet er trygt for drikkevann, irrigasjon og andre bruksområder.
 3. Trykkmåling: I enkelte tilfeller brukes målebrønner til å måle trykkforhold i undergrunnen, noe som kan gi verdifull informasjon om geologiske forhold og hjelpe til med å forhindre uønskede utstrømninger eller innstrømninger.
 4. Miljøovervåkning: Målebrønner er også viktige for miljøovervåkning, spesielt i områder med potensielle forurensningskilder som industriområder eller avfallsdeponier. De gir data som kan hjelpe til med å identifisere og håndtere forurensning.
 5. Data for forskning og forvaltning: Data samlet fra målebrønner brukes i forskning på vannressurser og miljøforhold. De gir grunnlag for beslutninger innen forvaltning av vannressurser og miljøvern.

Digital eller analog vannmåler?

Fordeler og ulemper med en digital vannmåler

 1. Nøyaktighet: Digitale vannmålere gir mer presise målinger sammenlignet med analoge målere.
 2. Fjernavlesning: Muligheten for å lese av måleren eksternt via nettverk eller trådløse systemer eliminerer behovet for manuell avlesning.
 3. Dataanalyse: Digitale målere kan logge data over tid, noe som gjør det enklere å analysere forbruksmønstre og oppdage lekkasjer eller andre problemer.
 4. Alarmfunksjoner: Mange digitale målere har innebygde alarmfunksjoner som varsler ved uvanlig høyt forbruk eller lekkasjer.
 5. Automatisering: Integrering med smart hjem-systemer for bedre kontroll og styring av vannforbruk.

Ulemper:

 1. Kostnad: Digitale vannmålere er generelt dyrere i innkjøp og installasjon sammenlignet med analoge målere.
 2. Strømforsyning: De krever en stabil strømforsyning, noe som kan være en utfordring i enkelte områder.
 3. Teknisk kompleksitet: Krever ofte mer avansert teknisk kunnskap for installasjon og vedlikehold.
 4. Sårbarhet for tekniske feil: Digitale systemer kan være mer utsatt for tekniske problemer og feil, som programvareoppdateringer eller elektroniske feil.
 5. Personvern: Kan innebære risikoer knyttet til personvern og datasikkerhet, spesielt ved fjernavlesning.

Fordeler og ulemper med en analog vannmåler

Fordeler:

 1. Enkelhet: Analog vannmålere er enkle å bruke og krever ikke avansert teknologi for å fungere.
 2. Kostnadseffektiv: Generelt billigere i innkjøp og installasjon enn digitale målere.
 3. Ingen strømforsyning: Krever ikke ekstern strømforsyning, noe som gjør dem pålitelige i områder med ustabil strøm.
 4. Robusthet: Mindre sårbare for tekniske feil som elektroniske målere kan oppleve.
 5. Lang levetid: Analoge målere har ofte en lang levetid med lite behov for vedlikehold.

Ulemper:

 1. Nøyaktighet: Mindre nøyaktige sammenlignet med digitale målere, noe som kan føre til unøyaktige målinger.
 2. Manuell avlesning: Krever fysisk avlesning, noe som kan være tidkrevende og medføre risiko for menneskelige feil.
 3. Ingen dataanalyse: Mangler evnen til å logge data over tid for analyse av forbruksmønstre.
 4. Ingen alarmfunksjoner: Mangler innebygde funksjoner for varsling ved uvanlig høyt forbruk eller lekkasjer.
 5. Vanskelig å oppdage lekkasjer: Mindre egnet for tidlig oppdagelse av lekkasjer sammenlignet med digitale målere.

Hvor ofte bør jeg lese av vannmåleren og hvorfor er dette viktig?

I de fleste kommuner får man beskjed tre ganger i året om å lese av vannmåleren og melde fra innen en frist. Beskjeden får man enten per post, e-post eller SMS, med instruksjoner om hvordan man leser av vannmåleren.

Det kan også være lurt å lese av vannmåleren oftere for egen del. Ved å følge med på vannforbruket til husholdningen kan man oppdage unormalt vannforbruk som kan tyde på vannlekkasjer.

Hvorfor er det viktig å lese av vannmåleren når kommunen ber deg om å gjøre det?

Dersom du ikke leverer avlesningen innen fristen, kommer du til å betale for et "estimert forbruk". Dette kan slå uheldig ut for noen, fordi enkelte bruker mer enn det estimerte forbruket, og man kan plutselig få et sjokk når man senere leverer avlesningen i tide. Da kan det vise seg at du skylder kommunen penger for vann.

For de som bruker lite vann, kan det estimerte forbruket koste mer enn det man egentlig bruker. Man ender dermed opp med å betale mer enn hva man hadde gjort hvis man hadde levert avlesningen.

Fordelene med en vannmåler en mange!

 1. Bedre kontroll over personlig økonomi: Når du vet hvor mye vann som brukes i husholdningen din, kan du få bedre og mer nøyaktig kontroll over hva pengene dine går til.
 2. Oppdage lekkasjer: Noen ganger kan vannlekkasjer være skjulte, men de kan likevel påføre store og kostbare skader. Med en vannmåler kan du følge med på vannforbruket. En lekkasje kan oppdages dersom alle kraner i boligen er skrudd av, og vannmåleren fortsatt registrerer vannforbruk.
 3. Spar penger!: Alle innbyggere i en kommune betaler vannavgift. Dersom du ikke har en vannmåler, er denne avgiften fast, og for mange kan det slå uheldig ut. Betal kun for det vannet du faktisk bruker!
 4. Miljøbevissthet: Når du har en vannmåler, blir du mer bevisst på hvor mye vann du bruker, noe som kan motivere til mer bærekraftig vannforbruk og redusere sløsing.
 5. Økt eiendomsverdi: Eiendommer med vannmålere kan være mer attraktive for potensielle kjøpere, da det gir dem mulighet til å ha kontroll over sine vannkostnader fra første dag.

Ofte stilte spørsmål om vannmålere

Hvor mye koster en vannmåler?

Kostnaden for en vannmåler kan variere avhengig av flere faktorer som type måler (digital eller analog), størrelse, og installasjonskrav. Generelt sett kan prisen for en standard vannmåler være som følger:

 1. Analog vannmåler: Disse er ofte rimeligere og kan koste mellom 500 og 1 500 kroner.
 2. Digital vannmåler: Disse kan være dyrere på grunn av deres avanserte funksjoner og kan koste mellom 1 500 og 5 000 kroner eller mer.

I tillegg til prisen for selve vannmåleren, kommer kostnadene for installasjon. Installering av en vannmåler krever ofte en autorisert rørlegger, og installasjonskostnadene kan variere, men ligger vanligvis mellom 1 000 og 3 000 kroner, avhengig av kompleksiteten i arbeidet.

Det er også viktig å merke seg at noen kommuner tilbyr leie av vannmålere, hvor man betaler et årlig gebyr i stedet for å kjøpe måleren. Dette gebyret kan variere, men ligger ofte mellom 200 og 500 kroner per år.

Kan jeg installere en vannmåler selv?

Nei, man må ringe til en rørleggervakt. Grunnen til dette er at vannmåleren må installeres i henhold til kommunens veileder.

Kan jeg søke om å få en vannmåler fra kommunen min?

Ja, du kan leie vannmåler fra kommunen din mot et årlig gebyr.

Hva er stipulert vannforbruk?

Stipulert vannforbruk er det samme som estimert vannforbruk. Dette forbruket estimeres vanligvis når det ikke foreligger en faktisk avlesning fra en vannmåler. Ulempen med et stipulert vannforbruk kan være unøyaktig og ikke reflektere det faktiske vannforbruket til en husstand.

Hvor ofte bør jeg lese av en vannmåler?

Det anbefales å lese av vannmåleren regelmessig for å få nøyaktige målinger av vannforbruket ditt og for å oppdage eventuelle lekkasjer tidlig. Her er noen retningslinjer for hvor ofte du bør lese av vannmåleren:

 1. Kommunens krav: De fleste kommuner krever at du leser av vannmåleren tre ganger i året. Følg disse fristene for å sikre at du ikke betaler for et stipulert forbruk.
 2. Månedlig avlesning: For egen kontroll og for å få et bedre bilde av vannforbruksmønstrene dine, kan det være nyttig å lese av vannmåleren månedlig. Dette kan hjelpe deg med å identifisere unormale forbruksmønstre som kan indikere lekkasjer eller andre problemer.
 3. Ved uvanlig høye vannregninger: Hvis du mottar en uvanlig høy vannregning, bør du lese av vannmåleren umiddelbart og deretter jevnlig i en periode for å se om forbruket er unormalt høyt. Dette kan hjelpe deg med å finne ut om det er en lekkasje eller annet problem.
 4. Etter reparasjoner eller endringer: Hvis du har hatt rørleggerarbeid utført eller har gjort endringer i vannsystemet ditt, er det lurt å lese av vannmåleren før og etter arbeidet for å sikre at alt fungerer som det skal.

Hvordan kan en vannmåler spare meg penger?

1. Nøyaktig fakturering

Med en vannmåler betaler du for det faktiske vannforbruket ditt i stedet for et estimert forbruk. Dette sikrer at du ikke betaler mer enn nødvendig, spesielt hvis du har et lavere forbruk enn gjennomsnittet.

2. Tidlig oppdagelse av lekkasjer

En vannmåler kan hjelpe deg med å oppdage lekkasjer tidlig. Uvanlig høyt forbruk kan indikere en lekkasje, som kan repareres før det fører til betydelige kostnader og vannskader. Regelmessig avlesning gjør det lettere å oppdage slike avvik.

3. Økt bevissthet om vannforbruk

Ved å regelmessig lese av vannmåleren blir du mer bevisst på hvor mye vann du bruker. Denne bevisstheten kan motivere deg til å ta grep for å redusere forbruket, som å fikse dryppende kraner, installere vannbesparende dusjhoder, og bruke vann mer effektivt i hverdagen.

Flere hundre fornøyde kunder!

Terje

Rask og god service. Meget god kommunikasjon på jobben hele veien. Rørlegger var profesjonell og gjorde en meget god jobb. Anbefales.

Kristian

Flott jobb! A+++ De har den beste kundeservicen i Oslo. Supervennlige og fikk jobben gjort raskt. Jeg gir dem 5 stjerner for det flotte og hurtige arbeidet.

Klesgruppen

Jeg brukte Rørlegger SOS for min virksomhet. Tok hånd om et problem med ødelagt varmtvannsbereder for en travel hundefrisørsalong. Utmerket service og billig.

Knut

Super forståelsesfull og hyggelig dame som skaffet rask hjelp fra en helt lokal håndverker, selv om vi bor på landet. Jeg er veldig fornøyd og kan trygt anbefale dem!

Anita

Alltid i tide og kvalitetsarbeid fra hyggelige fagfolk. Anbefales på det sterkeste

Dylan

Jeg har brukt Rørlegger SOS to ganger, og ble veldig fornøyd hver gang. Profesjonelle og kunnskapsrike, som utfører jobben raskt og billig. Anbefales!

Jacob

En veldig hyggelig fyr som fikset et tett sluk hos meg. Skal lagre nummeret til neste gang!

Grethe

Rask og god service. Bra informasjon om forventet ankomsttid mm.

Katrine

Super fornøyd med denne tjenesten! Fikk rørlegger fra Ski på døren etter kun 20 minutter, de fikset problemer raskt og effektivt! Tusen takk!

Vi dekker hele Norge

Flere tips og triks til hjemmet

illustrasjon av underbygd oppvaskmaskin

Hva er integrerte og underbygde oppvaskmaskiner?

Integrerte oppvaskmaskiner er designet for å passe sømløst inn i kjøkkeninnredningen, med en front som kan matche resten av skapene. De kan være hel- eller halvintegrerte. Underbygde oppvaskmaskiner er designet for å passe under kjøkkenbenken, men har en synlig front som ikke nødvendigvis matcher resten av kjøkkeninnredningen. De er mer funksjonelle enn estetiske.

en vannmaler funker ved at vannet beveger paa en magnetisk skive som endrer paa tallene

Alt du trenger å vite om vannmålere

En vannmåler kan hjelpe deg med å oppdage lekkasjer tidlig, få bedre kontroll over vannforbruket ditt og med en vannmåler betaler du kun for det du bruker av vann.

Før og etter bilde av noen hyller på et kjøkken. Etter oppussingen får man mye mer plass og hyllen ser ryddig ut. Pusse opp kjøkken.

Slik kan du pusse opp kjøkken selv

Kjøkkenet kan pusses opp enkelt og billig hvis du gjør det meste av arbeidet selv. For eksempel å male vegger, sette opp hyller, bytte håndtak, gardiner og lamper er noen enkle oppussingsprosjekter som du kan gjøre selv for å gi kjøkkenet ditt et freshere utrykk.

En hånd med hanske på heller i Plumbo i vasken

Sliker åpner du en tett vask med Plumbo

For å rense en tett vask, start med å sjekke og fjerne eventuelle tilstopninger manuelt. Hell deretter 1 liter kokende vann ned i vasken for å løse opp såperester. Etter dette, bruk beskyttelsesutstyr og hell 500ml Plumbo eller en tilsvarende avløpsåpner ned i avløpet. Vent i minst 15 minutter, eller lenger hvis vasken er svært tett, for at kjemikaliene skal virke. Avslutt med å helle i rikelig med kokende vann for å skylle vekk restene av Plumbo og eventuelle løsnede tilstopninger. Denne metoden er også effektiv for kjøkkenvasker og dusjavløp.

En tegning som viser innsiden og utisden av en vegg. Dampsperre holder veggene tørre, mens fuktsperre og vindsperre holder kulde og regn ute.

Hva er dampsperre og hvor legger man det?

Dampsperre er en type plastfolie som forhindrer at varmluft fra innsiden av boligen trekker ut gjennom veggene. Uten dampsperre kan det oppstå kondensasjon (en prosess der damp blir omdannet til væske), inn i veggene, som kan potensielt føre til muggdannelse, råte og vannskader på boligens bærende konstruksjoner. Dampsperre på bad legges i tillegg til våtromsmembran som beskytter mot flytende vann, mens dampsperre beskytter mot vann i dampform. På yttervegger legger man også vindsperre og fuktsperre for å isolere veggene mot regn og vind.

Male baderomspanel steg for steg

Alt du trenger å vite om baderomsplater

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om baderomsplater. De fleste lurer på om de kan montere baderomsplater selv, om man kan male baderomsplater, om man kan legge baderomsplater oppå eksisterende fliser, hva er forskjellen mellom baderomsplater og fliser, og til slutt noen kjerringråd til hvordan man vedlikeholder nymonterte baderomsplater.